ISSN 2221-5719 (Print)
ISSN 2221-9471 (Online)
ISSN 2307-7956 (CD-ROM)

Київський міжнародний університет
Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ПРОБЛЕМИ міжнародних відносин
Збірник наукових праць

Випуск
7

КиМУ – 2013

ББК 66.4 (0)
К-19

Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2013. – Вип. 7. – 329 с.

У збірнику висвітлюються цивілізаційні аспекти глобальних процесів у світі, сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин; вивчаються проблеми інтеграційних процесів та залучення до них України; з’ясовуються особливості міжнародних відносин в окремих регіонах світу; досліджуються питання інформаційної та інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізованому світі, тощо.
Окрема увага звертається на питання історії міжнародних відносин.
Для дослідників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин і світової політики.

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv
e-mail: v.kiu.ua@gmail.com, euro_integr@kymu.edu.ua

Рекомендовано Вченою радою КиМУ 31 жовтня 2013 р., протокол №3

Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» зареєстрований як фахове видання постановою Президії ВАК України №1 – 05/2 від 23.02.2011 р.


© Автори статей
© Упорядкування, верстка, оформлення Київського міжнародного університету

Науково-експертна рада:

Співголови ради:

Зажигаєв Б.В., експерт Міжнародної асоціації політичних наук, кандидат політичних наук, професор

Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Члени ради:

Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор

Гаврилюк О.В., доктор економічних наук, професор

Павлов М.В., доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри історії та політики країн Європи і Америки МДІМВ(У) МЗС Росії (МГИМО(У) МИД РФ).

Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор

 

Редакційна колегія:

Голова редколегії:

Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Заступник голови редколегії:

Чумаченко О.А. кандидат історичних наук, доцент

Члени редколегії:

Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор

Бартошек Адам, доктор філософії, професор Слонського Університету в Катовіцах, Інститут соціології (м. Катовіце, Польща)

Вакулич В.М., доктор політичних наук, професор

Головченко В.І., доктор політичних наук, професор

Горевалов С.І., доктор філологічних наук, професор

Гринів О.І., доктор філософських наук, професор

Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор

Жалоба І.В., доктор історичних наук, професор

Жангожа Р.Н., доктор політичних наук, професор

Зернецька О.В., доктор політичних наук, професор

Іваницька О.П., доктор історичних наук, професор

Іванов М.С., доктор політичних наук, професор

Коломієць В.Ф., кандидат технічних наук, професор

Кулікова Л.В., доктор історичних наук, професор

Макаренко Е.А., доктор політичних наук, професор

Некряч А.І., доктор політичних наук, професор

Павлов М.В., доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри історії та політики країн Європи і Америки МДІМВ(У) МЗС Росії (МГИМО(У) МИД РФ).

Пономарьова І.С., доктор історичних наук, професор

Пухкал О.Г., доктор наук з державного управління, професор

Синовець Олександра, доктор філософії, професор Сілезького політехнічного університету (м. Глівіце, Польща)

Судак І.І., кандидат історичних наук, доцент

Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор

Федуняк С.Г., доктор політичних наук, професор

Фісанов В.П., доктор історичних наук, професорПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Zazhigaev Boris
Between Democracy and Totalitarianism? (sources, periods and phases of the political regimes formation in the world civilization)

Зажигаєв Б.В.
Mіж демократією і тоталітаризмом? (витоки, періоди і фази формування політичних режимів у світовій цивілізації)

Зажигаев Б.В.
Между демократией и тоталитаризмом? (истоки, периоды и фазы формирования политических режимов в мировой цивилизации)

Чумаченко О.А.
Стратегічне партнерство Європейського Союзу і Китаю: 10 років потому

Гринкевич О.Й., Гринкевич О.О.
Актуальні питання забезпечення практичної націленості теоретичного аналізу у сфері міжнародних інформаційних відносин

Даниленко С.І.
Інформаційне суспільство в контексті цивілізаційного вибору України

Коломієць О.В.
Безпекова парадигма скандинавського нейтралітету: на прикладі Фінляндії та Швеції

Коцюруба К.О.
Ісламський виклик європейській системі безпеки

Мазур Ю.В.
Цивілізаційне підґрунтя формування політичних інститутів в країнах Східної Азії

Оврамець М.А.
Діяльність керівних органів ЄС у сфері контролю міграцій..

Панченко Ж.О.
Теорія прийняття політичних рішень у міжнародних відносинах: основні методологічні підходи та концептуальні моделі

Pogorska Iryna, Lakishyk Dmytro
Democratization In The Modern World: Trends And Prospects of The Spread and Development

Погорська І.І., Лакішик Д.М.
Демократизація в сучасному світі: тенденції поширення і перспективи розвитку

Пономарьова І.С., Мурза К.Г.
Етнічний чинник в дезінтеграції Югославії

Ржевська Н.Ф.
Системність в американській моделі політичного аналізу

Сидорчук Л.А.
Правові аспекти становлення інституту місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу та Україні

Судак І.І.
Трансформаційні процеси Північноатлантичного альянсу та їх вплив на подальший розвиток Канади

Толстов С.В.
Проблеми еволюції міжнародної системи: концептуальні та методологічні аспекти

Шумило О.В.
Вплив Wikileaks на сучасну дипломатичну систему

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Гулай В.В.
Негативні комунікативні установки в дискурсі екстремізації конфліктно-конфронтаційної міжетнічної комунікації в Західній Україні 
(червень-вересень 1941 р.)

Павлов Н.В.
Русские и немцы во времени и пространстве – партнеры или соперники? (часть первая)

Самойлов О.Ф.
До питання політичного портрету Йосипа Сталіна

Сініченко С.В.
Щодо можливості історичної реконструкції стосунків між М.П. Драгомановим та С.А. Подолинським (за матеріалами часопису «Русская старина»)

 

Рецензії

Правила оформлення статей

Повна версія друкованого видання