Print ISSN: 2221-5719

Online ISSN: 2221-9471


Київський міжнародний університет

Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


Збірник наукових праць

Випуск 5


КиМУ – 2012


ББК 66.4 (0)

П-78


Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2012. – Вип. 5. – 451 с.У збірнику висвітлюються питання трансформації міжнародної системи, сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин; вивчаються проблеми глобалізації й інтеграційних процесів та залучення до них України; зʼясовуються особливості міжнародних відносин в окремих регіонах світу; досліджуються питання інформаційної та інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізованому світі тощо.

Окрема увага звертається на питання історії міжнародних відносин.

Для дослідників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин і світової політики.web-site: www.kymu.edu.ua/vmv

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com

Рекомендовано Вченою радою КиМУ 30 листопада 2012 р., протокол № 4

Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» зареєстрований як фахове видання постановою Президії ВАК України №1 – 05/2 від 23.02.2011 р.


© Автори статей

© Упорядкування, верстка, оформлення Київського міжнародного університету

Науково-експертна рада:

Співголови ради:

Зажигаєв Б.В., експерт Міжнародної асоціації політичної науки, кандидат політичних наук, професор

Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Члени ради:

Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор

Гаврилюк О.В., доктор економічних наук, професор

Павлов Н.І., доктор історичних наук, професор кафедри історії та політики країн Європи й Америки Університету МГИМО МИД Росії, старший науковий свівробітник

Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор


Редакційна колегія:

Голова редколегії:

Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Заступник голови редколегії:

Чумаченко О.А. кандидат історичних наук, доцент

Члени редколегії:

Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор

Вакулич В.М., доктор політичних наук, професор

Головченко В.І., доктор політичних наук, професор

Горевалов С.І., доктор філологічних наук, професор

Гринів О.І., доктор філософських наук, професор

Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор

Жалоба І.В., доктор історичних наук, професор

Жангожа Р.Н., доктор політичних наук, професор

Зернецька О.В., доктор політичних наук, професор

Іваницька О.П., доктор історичних наук, професор

Іванов М.С., доктор політичних наук, професор

Коломієць В.Ф., кандидат технічних наук, професор

Кулікова Л.В., доктор історичних наук, професор

Макаренко Е.А., доктор політичних наук, професор

Некряч А.І., доктор політичних наук, професор

Судак І.І., кандидат історичних наук, доцент

Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор

Федуняк С.Г., доктор політичних наук, професор

Фісанов В.П., доктор історичних наук, професор


ЗМІСТ

Сучасні міжнародні відносини

Зажигаєв Б.В.

Украина: уровень соответствия критериям для кандидатов на вступление в ЕС (Куда идет Украина?)

Dudko I.D.

Euro-Integration in Dimension of Democratic Development of Ukraine

Толстов С.В.

Перехідний етап еволюції міжнародної системи

Бовсунівський П.В.

Військово-технічне співробітництво в зовнішній політиці Боліваріанської Республіки Венесуела

Василенко Д.В.

Бюджетна політика США. Сучасний стан та актуальні проблеми

Васильєва м.О.

Зарубіжна допомога як інструмент зовнішньої політики США щодо України

Галушко О.В.

Империя и современный мировой порядок: позиционная игра на мировой шахматной доске

Glazov O.V.

Civil Society and the State of Ukraine: Anti-terrorism Co-operation

Клименко О.А.

Некомерційні організації в країнах розвинутої демократії

Коломієць О.В.

Концепція національної безпеки Індії як модель «ядерного стримування»

Коцюруба К.О.

Арабські революції як перше реальне випробування нової стратегічної концепції НАТО

Лубська В.В.

До питання взаємозвʼязку понять «глобалізація» та «вестернізація»

Лакішик Д.М.

Відносини США та ЄС: проблеми і перспективи

Матусова О.М.

Особливості антикризової політики Китаю в умовах світової фінансової кризи

Мітрофанова О.О.

Стратегічні імперативи військової політики Франції

Палинська С.М.

Післявоєнна Лівія: чи впорається новий уряд з зовнішніми і внутрішніми загрозами

Пик С.М., Федів Р.Д.

Військово-морська стратегія КНР: сутність політики «острівних оборонних ланцюгів»

Пономарьова І.С., Мурза К.Г.

Аналіз кіпрського питання в контексті реалізації загальноєвропейської безпеки

Рижков М.М., Каденко Н.І.

Політика ЄС з інтеграції іммігрантів у документах: стан і перспективи

Розумюк В.М.

Еволюція постбіполярного світу: проблеми та перспективи

Судак І.І., Борисюк М.В.

Підготовка військових як важіль впливу на безпекову ситуацію у світі

Чумаченко О.А.

Східна політика Європейського Союзу: особливості двосторонніх відносин і багатостороннього виміру

Ялі М.Х.

Військова стратегія Б. Обами: новації та спадщина


проблеми інформаційної безпеки


Макаренко Є.А.

Суперечності співробітництва країн БРІКС у сфері інформаційної безпеки: тенденції і перспективи.


Бабкина С.И., Бойченко О.В.

Применение новейших информационных технологий как конкурентное преимущество малого и среднего бизнеса в условиях мирового экономического кризиса...

Гринкевич Г.О., Гринкевич О.Й.

Зміни у житті світової спільноти, що породжуються новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ)

Піпченко Н.О.

Здійснення політичної комунікації в Китаї засобами мережі Інтернет


Історія міжнародних відносин

Самойлов О.Ф.

Пол Пот: революціонер, диктатор чи борець за щастя народу?

Лукашенко А.І.

Християнський дуалізм і його вплив на формування есхатології: історична розвідкаПовний текст збірникаЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

«ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»


Випуск 5, 2012 рік


Наукові редактори – Канцелярук Б.І., Чумаченко О.А.

Літературні редактори – Піскова Р.В., Чумаченко О.А.

Упорядник і верстка – Чумаченко О.А.Підп. до друку 30.11.2012 р. Формат 60×84 1/16

Папір офс. друк. офс. Гарнітура «Times»

умовно-друк. арк. 17,75. обл. – вид. арк. 12,7.

Наклад 500 прим.Видавництво «Київський міжнародний університет».

Свідоцтво про внесення субʼєкта видавничої діяльності до

Державного реєстра

видавництв і розповсюджувачів видавничої продукції

ДК № 978 від 08.07.2002 р.


03179, Київ–79, вул. Львівська, 49

Київський міжнародний університет

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com; euro_integr@kymu.edu.ua