Print ISSN: 2221-5719

Online ISSN: 2221-9471

 

Київський міжнародний університет

Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

 

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Збірник наукових праць

 

Випуск 4

 

КиМУ – 2012

Print ISSN: 2221-5719

Online ISSN: 2221-9471

 

ББК 66.4 (0)

П-78

 

Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К. : КиМУ, 2012. – Вип. 4. – 314 с.

 

У збірнику висвітлюються сучасні тенденції міжнародних відносин, вивчаються проблеми глобалізації і інтеграційних процесів та залучення до них України, з’ясовуються питання розвитку міжнародних відносин в окремих регіонах світу; досліджуються питання інформаційної та інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізованому світі, технології інформаційної війни та діяльність аналітичних інститутів, питання вестернізації і модернізації тощо.

Окрема увага звертається на питання історії міжнародних відносин.

Для дослідників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин і світової політики.

 

Рекомендовано Вченою радою КиМУ 29 березня 2012 р., протокол №8

 

Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» зареєстровано в Міністерстві Юстиції України, свідоцтво КВ №16703-5275Р від 21.05.2010 р.

Фахове видання зареєстроване постановою Президії ВАК України №1 – 05/2 від 23.02.2011 р.

Матеріали друкуються 11 мовами (українською, російською, англійською та ін.)

 

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com

 

            ©         Автори статей

            ©         Упорядкування, верстка, оформлення

                        Київського міжнародного університету

 

 

Науково-експертна рада:

Співголови ради:

Зажигаєв Б.В., експерт Міжнародної асоціації політичної науки, кандидат політичних наук, професор

Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Члени ради:

Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор

Гаврилюк О.В., доктор економічних наук, професор

Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор

 

 

Редакційна колегія:

Голова редколегії:

Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Заступник голови редколегії:

Судак І.І., кандидат історичних наук, доцент

Члени редколегії:

Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор

Вакулич В.М., доктор політичних наук, професор

Головченко В.І., доктор політичних наук, професор

Горевалов С.І., доктор філологічних наук, професор

Гринів О.І., доктор філософських наук, професор

Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор

Жалоба І.В., доктор історичних наук, професор

Жангожа Р.Н., доктор політичних наук, професор

Зернецька О.В., доктор політичних наук, професор

Іваницька О.П., доктор історичних наук, професор

Іванов М.С., доктор політичних наук, професор

Коломієць В.Ф., кандидат технічних наук, професор

Кулікова Л.В., доктор історичних наук, професор

Макаренко Е.А., доктор політичних наук, професор

Погорська І.І. доктор політичних наук, ст.н.с.

Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор

Федуняк С.Г., доктор політичних наук, професор

Фісанов В.П., доктор історичних наук, професор

Чумаченко О.А., кандидат історичних наук, доцент

 

ЗМІСТ

 

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Зажигаєв Б.В.

Деградація – алгоритм пострадянських перетворень і його вплив на глобальну систему міжнародних відносин

Зажигаев Б.В.

Деградация – алгоритм постсоветских преобразований и его влияние на глобальную систему международных отношений

B.V. Zazhigaev

Degradation – the algorithm of the post-Soviet transformations and its impact on the global system of international relations

 

Погорська І.І., Лакішик Д.М.

Цінність національного суверенітету в теорії та практиці зовнішньої політики сучасної держави

 

Павлов Н.В.

Германия в системе международных антитеррористических координат

 

Судак І.І., Манулатій Р.О.

Проблеми етнічного та релігійного факторів у явищі тероризму

 

Розумюк В.М.

Америка та її занепад: ілюзії й реалії світової політики

 

Makoveyenko V.P.

United Nations and European Union in quest of Cyprus dispute solution

 

Ялі М.Х.

Синергетичний підхід у сучасних дослідженнях міжнародних відносин

 

Клименко О.А.

Ключові передумови політичних процесів в Індії

 

Galushko O.

Civilization problems in socio-political science

Галушко О.В.

Цивілізаційна проблематика в суспільно-політичній науці

 

Фесенко М.В.

Криза американської економічної моделі і підйом Китаю

 

Філенко І.В., Попова Д.О.

До питання формування іміджу України в Росії

 

Ратніков М.І.

Безпековий вимір стратегічного партнерства США – Туреччина

 

Рябоштан Є.В.

Спільна зовнішня та без пекова політика Європейського Союзу після Лісабонської угоди. Політико-інституційний аспект

 

Samoylov O.F.

Diffusion of culture in time of globalization

 

Коломієць О.В.

Концепція «співтовариства безпеки» АСЕАН як геополітична модель національної безпеки

 

Гулай В.В.

Завершальний етап Другої світової війни та майбутнє Західної України: специфіка функціонування чуток серед українського та польського населення в умовах невизначеної міжнародно-правової ситуації

 

Лубська В.В.

Віртуалізація українського суспільства в контексті вестернізації

 

Калениченко Р.А., Деменко О.Ф.

Стабілізуючий вплив європейської інтеграції на державний розвиток України

 

Лукаш О.І., Рачек Д.Р.

Українсько-індійські гуманітарні зв’язки: історія і сучасність

О.І. Lukash, D.V. Rachek

Ukraine-India humanitarian ties: History and the present

 

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Половинська В.В.

Матримоніальні зв’язки руської князівської династії зі  скандинавськими монаршими дворами в ХІ – першій половині ХІІ століття

 

Післямова

 

Т.О. Панас

Еволюція шляхів урегулювання баскського етнополітичного конфлікту в Іспанії

Рецензія на статтю

 

Повна версія збірника

 

 

Адреса редакції збірника наукових праць «Проблеми міжнародних відносин»:

Україна, 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49.

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com

 

Додаткова інформація за телефоном

8 (044) 424 90 20 +133

 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

«ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»

 

Випуск 4, 2012 рік

 

Наукові редактори – Канцелярук Б.І., Судак І.І.

Літературний редактор – Піскова Р.В.

Упорядник – Судак І.І.

Верстка – Судак І.І., Гондюл Д.В.

 

 

Підп. до друку 29.03.2012 р. Формат 60˟84 1/16

Папір офс. друк. офс. Гарнітура «Times»

умовно-друк. арк. 15.1 обл. – вид. арк. 12.

Наклад 500 прим.

 

 

03179, Київ–79, вул. Львівська, 49

Київський міжнародний університет

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com