Print ISSN: 2221-5719

Online ISSN: 2221-9471

 

 

Київський міжнародний університет

Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

 

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Збірник наукових праць

Випуск 3

 

КиМУ – 2011 

Print ISSN: 2221-5719

Online ISSN: 2221-9471

 

ББК 66.4 (0)

П-78

 

Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К. : КиМУ, 2011. – Вип. 3. – 369 с.

 

У збірнику висвітлюються сучасні тенденції міжнародних відносин, вивчаються проблеми глобалізації і інтеграційних процесів та залучення до них України, з’ясовуються питання розвитку міжнародних відносин в окремих регіонах світу; досліджуються питання інформаційної та інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізованому світі, технології інформаційної війни та діяльність аналітичних інститутів, питання вестернізації і модернізації тощо.

Окрема увага звертається на питання історії міжнародних відносин.

Для дослідників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин і світової політики.

 

Рекомендовано Вченою радою КиМУ 31 жовтня 2011 р., протокол №3

 

Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» зареєстровано в Міністерстві Юстиції України, свідоцтво КВ №16703-5275Р від 21.05.2010 р.

Фахове видання зареєстроване постановою Президії ВАК України №1 – 05/2 від 23.02.2011 р.

Матеріали друкуються 11 мовами (українською, російською, англійською та ін.)

 

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com

 

                                     ©         Автори статей

                                     ©         Упорядкування, верстка, оформлення

                                                Київського міжнародного університету

  

Науково-експертна рада:

Співголови ради:

Зажигаєв Б.В., експерт Міжнародної асоціації політичної науки, кандидат політичних наук, професор

Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Члени ради:

Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор

Гаврилюк О.В., доктор економічних наук, професор

Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор

 

 

Редакційна колегія:

Голова редколегії:

Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Заступник голови редколегії:

Судак І.І., кандидат історичних наук, доцент

Члени редколегії:

Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор

Вакулич В.М., доктор політичних наук, професор

Головченко В.І., доктор політичних наук, професор

Горевалов С.І., доктор філологічних наук, професор

Гринів О.І., доктор філософських наук, професор

Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор

Жалоба І.В., доктор історичних наук, професор

Жангожа Р.Н., доктор політичних наук, професор

Зернецька О.В., доктор політичних наук, професор

Іваницька О.П., доктор історичних наук, професор

Іванов М.С., доктор політичних наук, професор

Коломієць В.Ф., кандидат технічних наук, професор

Кулікова Л.В., доктор історичних наук, професор

Макаренко Є.А., доктор політичних наук, професор

Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор

Федуняк С.Г., доктор політичних наук, професор

Фісанов В.П., доктор історичних наук, професор

Чумаченко О.А., кандидат історичних наук, доцент


 

ЗМІСТ

Сучасні міжнародні відносини

Зажигаєв Б.В.

Вплив пострадянських клептократій на розвиток сучасних міжнародних відносин

Українська версія

7

Зажигаев Б.В.

Влияние постсоветских клептократий1 на развитие современных международных отношений

PDF

B.V. Zazhigaev

The Influence of Post-soviet Cleptocracies  on the Development of Modern International Relations.

PDF

Погорська І.І.

Ефективність теоретичного виміру міжнародно-політичного аналізування у дослідженні проблематики сучасних глобальних взаємодій

39

Тихомирова Є.Б.

Моделі регіональної політики ЄС

53

Павлов Н.В.

Внешняя политика «большой коалиции»: европейский вектор

67

Дудко І.Д.

Конгрес у системі зовнішньополітичного механізму США: тенденції постбіполярних часів

86

Судак І.І.

Держави Північної Америки у світовій системі міжнародних відносин

99

Hmara M.P

Clusters de tecnolohia para aumentar la competitividad de la ciencia y la tecnologia en Ucrania

112

Коломиец В.Ф.

Формирование и становление социальной информациологии

126

Лакішик Д.М.

Американська неоконсервативна альтернатива ізоляціонізмові

143

Галушко Е.В.

Процессы политических преобразаваний в условиях глобализации

155

Рябоштан Є.В.

Явище спільної та безпекової політики Європейського Союзу: теоретичний аспект

167

Лубская В.В.

Культурная вестернизация традиционных обществ

180

Татарчук А.П.

Парадигмальні підходи при визначенні та аналізі субрегіонального співробітництва

190

Рачек Д.В.

Зовнішньополітичні й економічні інтереси України в Індії: становлення, сучасний стан і перспективи

199

Dmytro V. Rachek

Foreign political and economical interests of ukraine in india: establishment, present condition and prospects

PDF

Самойлов О.Ф.

Місце України у світових глобальних процесах

212

Коломієць О.В.

Аналіз сучасного міжнародного тероризму та його найближчий прогноз

223

Ратніков М.І.

До питання прогнозування результатів виборів президента в США

240

Розумюк В.М.

Проблема національного суверенітету в сучасних міжнародних відносинах

255

Василенко Д.В.

США та Великобританія у міжнародних миротворчих операціях у минулому десятилітті

269

Волошин Ю.М.

Інструментарій міжнародних фінансових інституцій для підтримки соціально-економічного розвитку та досвід застосування в Україні

282

Плиш Б.А.,  Комаха Д.Ю., Лазарь А.

Теоретико-концептуальный анализ международных вооруженных конфликтов: современный аспект

295

Судак І.І., Коцюруба К.О.

Еволюція безпекових орієнтирів євроатлантичної спільноти в нових геополітичних умовах

313

 

Історія міжнародних відносин

Бовсунівський П.В.

Проблема розподілу вод Нілу в міжнародних відносинах на Африканському континенті

325

Чайковська О.В.

Історія Шлезвігу та Гольштейну: геополітичні інтереси Отто фон Бісмарка

337

Летуновский П.В., Панин С.М.

О некоторых исторических аспектах патриотического воспитания молодёжи   России  и Украины

348

Рецензії на статті

357

Правила оформлення статей

365

Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень

367

Інформація про збірник

368

 

Повна версія збірника