ВІСНИК

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕРІЯ: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Випуск 8

 

КиМУ - 2009


ББК 66.4я5

К38

            Вісник Київського міжнародного університету / Редколегія: А.М. Киридон (голова) та ін. (Серія: „Міжнародні  відносини”). – К.: КиМУ, 2009. – Вип.8. – 352 с.

 

У збірнику висвітлюються сучасні тенденції міжнародних відносин, стратегії конструювання економічної безпеки на світовому паливно-енергетичному ринку, енергетичний аспект українсько–російських економічних відносин, регіональний вимір причин російсько-грузинського конфлікту, вплив геополітичних тенденцій на становлення української державності, політика Національної Ради Словацької Республіки у контексті євроатлантичної інтеграції, роль Європейської Комісії в здісненні зовнішньої політики Європейського Союзу; участь України в миротворчих місіях під егідою ООН, ядерне співробітництво Великобританії та Франції в контексті спільної політики безпеки та оборони ЄС. Значну увагу відведено питанням історії міжнародних відносин та проблемам історіографії.

 

     Для дослідників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин та зовнішньої політики.

        

Редакційна колегія:

Киридон А.М., доктор історичних наук, професор – голова редколегії

Балабанов Г.В., доктор географічних наук, професор – член редколегії

Віднянський С.В., доктор історичних наук, професор – член  редколегії

Гайдуков Л.Ф., доктор історичних наук, професор – член редколегії

Гринів О.І., доктор філософських наук, професор – член редколегії

Жалоба І.В., доктор історичних наук, професор –  член редколегії

Іваницька О.П., доктор історичних наук, професор – член редколегії

Некряч А.І., доктор політичних наук, професор – член редколегії

Троян С.С., доктор історичних наук, професор – член редколегії

Фісанов В.П.,  доктор історичних наук, професор – член редколегії

 

Рекомендовано  Вченою радою КиМУ 27 грудня  2008 р.

 

Вісник зареєстровано як фахове видання постановою Президії ВАК України №2 – 05/5 від 08.06.2005 р. та №1 – 05/6 від 30.06.2005 р. Бюлетень ВАК України. – 2005. – №9. – С.20.

 

                             ©       Автори статей

                             ©       Упорядкування, верстка, оформлення Київського міжнародного університету


 

ЗМІСТ

 

Сучасні міжнародні відносини

 

Хачатурян Х.В.

Переорієнтація державного управління на потреби громадян: нова європейська модель та Україна

 

Троян С.С.

Cучасні міжнародні відносини: основні тенденції еволюції

 

Дікарєв О.І.

Стратегії конструювання економічної безпеки на світовому паливно-енергетичному ринку в умовах фінансової кризою

 

Галушко О.В.

Енергетичний аспект українсько-російських економічних відносин 1991–2005 років

 

Киридон А.М.

Причини російсько-грузинського конфлікту: регіональний вимір

 

Зажигаєв Б.В.

Вплив геополітичних тенденцій на становлення української державності (Геополітичні реалії новітнього часу)

 

Чигир К.О.

Нова парадигма американської системи протиракетної оборони в Європі

 

Рябоштан Є.В.

Роль Європейської Комісії в зовнішньополітичній діяльності ЄС

 

Костенко Н.А.

Участь України в миротворчих місіях під егідою Організації Об’єднаних Націй

 

Мартинчук І.І.

Співпраця політичних еліт Словацької Республіки в національному парламенті: наслідки для реалізації євроатлантичної інтеграції

 

Федорчак В.О.

Ядерне співробітництво Великобританії та Франції в контексті спільної політики безпеки та оброни ЄС

 

Історія міжнародних відносин

 

Долід В.В.

Британські колоніальні володіння на півдні Африки (сер. 90-х років ХІХ ст.)

 

Троян П.С.

Колоніальне питання в Німеччині в середині та другій половині ХІХ ст.: постановка проблеми та концептуальні висновки

 

Плюта Н.В.

Політичні дискусії у Франції з питань анло-французького колоніального суперництва навколо Єгипту

 

Рєзков М.І.

Російсько-японська війна та її вплив на міжнародні відносини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

 

Іващенко В.А.

Становлення нормативно-правової бази податкової політики Центральної Ради та Генерального Секретаріату в українському селі (жовтень 1917 – квітень 1918 р.)

 

Долганов П.С.

Економічний націоналізм 1920-х – 1930-х років: протистояння українців політиці держави, що націоналізується

 

Цибулько А.А.

Об’єднання Німеччини: історичні передумови та геополітичні наслідки

 

Тєвікова О.В.

Форми та методи антирелігійної боротьби влади в Україні (1953−1964 рр.)

 

Історіографія. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

 

Корновенко С.В.

Аграрна політика білогвардійських урядів  А. Денікіна, П. Вврангеля на підконтрольних їм українських територіях у 1919–1920 рр.: історія історіографії, критерії та історіографічна періодизація проблеми

 

Тараненко О.М.

Аграрна політика П. Скоропадського у висвітленні зарубіжної україністики повоєнного періоду

 

 

 

 

 

НАУКОВЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕРІЯ: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 

Випуск 8, 2009 р.

 

Науковий редактор – доктор історичних наук,

професор Киридон А. М.

Редактор – Піскова Р. В.

Макетування – Казанцева І. А.

 

Підп. до друку 15. 01. 2009 р. Формат 60х84 1/16

Папір офс. друк. офс. Гарнітура «Times»

умовно-друк. арк. 10. обл. – вид. арк. 10,8.

Наклад 500 прим.

 

 

03179, Київ – 79, вул. Львівська 49

Київський міжнародний університет