ВІСНИК

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕРІЯ: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Випуск 7

КиМУ - 2008


ББК 66.4я5

К38

         Вісник Київського міжнародного університету / Редколегія:                       А.М. Киридон (голова) та ін. (Серія: „Міжнародні  відносини”). – К.: КиМУ, 2008. – Вип.7. – 283 с.

 

         У збірнику висвітлюються актуальні проблеми та результати наукових досліджень у галузі гуманітарних та суспільних наук, зокрема, історії міжнародних відносин ХІV–ХХІ століть та зовнішньої політики України. Аналізуються проблеми формування енергетичної стратегії держав на міжнародній арені, енергетичний аспект українсько-російських економічних відносин, європейська та євроатлантична інтеграція в контексті національної безпеки України,  двосторонні відносини України та європейських держав, російсько-грузинський конфлікт, проблеми розвитку Європейського Союзу, розвитку та діяльності західноєвропейських країн на міжнародній арені, трансформація підходів щодо боротьби із сучасним міжнародним тероризмом, досліджується взаємозалежність типу політичної еліти і способу реалізації політичного процесу.

         Для дослідників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин та зовнішньої політики.

        

Редакційна колегія:

С.В. Віднянський, доктор історичних наук, професор – член  редколегії

Л.Ф. Гайдуков, доктор історичних наук, професор – член редколегії

О.П. Іваницька, доктор історичних наук, професор – член редколегії

І.В. Жалоба, доктор історичних наук, професор –  член редколегії

А.М. Киридон, доктор історичних наук, професор– голова редколегії

В.А. Мандрагеля, доктор філософських наук, професор –– заступник голови   редколегії

А.І. Некряч, доктор політичних наук, професор – член редколегії

С.С. Троян, доктор історичних наук, професор – член редколегії

 

Рекомендовано  Вченою радою КиМУ 28 серпня 2008 р.

 

Вісник зареєстровано як фахове видання постановою Президії ВАК України №2 – 05/5 від 08.06.2005 р. та №1 – 05/6 від 30.06.2005 р. Бюлетень ВАК України. – 2005. – №9. – С. 20.

 

                             ©      Автори статей

                             ©      Упорядкування, верстка, оформлення

            Київського міжнародного університету


 

 

ЗМІСТ

Сучасні міжнародні відносини

 

Алієв М.М.

Політичні аспекти створення газового картелю

 

Зажигаєв Б.В.

Основа правління

 

Киридон А.М.

Причини російсько-грузинського конфлікту 2008 року: глобальний вимір

 

Клименко В.А., Безбах В.Г.

Європейська і євроатлантична інтеграція в контексті національної безпеки України

 

Лебеденко С.О.

Україна та Велика Британія - політичний вектор (1991-2005 роки)

 

Мандрагеля В.А.

Еволюція підходів у боротьбі з міжнародним тероризмом

 

Чумаченко О.А.

Проблеми вступу Сербії до Європейського Союзу: політичний аспект

 

Історія міжнародних відносин

 

Бінцаровський С.В.

Окупаційна політика Великобританії в Австрії в 1945-1955 рр

 

Гон М.М.

Формування політичної нації в польській республіці (1918-1939)

 

Долід В.В.

Трансваальська криза 1895-1896 років та громадська думка Великої Британії

 

Жалоба І.В.

Взаємодія австро-угорських консульських установ з торгово промисловими палатами монархії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

(на прикладі Буковинської торгово-промислової палати)

 

Косяк С.М

До питання про кризу німецької колоніальної політики в кінці 80-х років ХІХ ст.

 

Троян П.С.

Колоніальне питання в Німеччині в умовах активізації пропаганди заокеанської експансії (1871-1884 рр.)

 

Троян С.С.

Німецька військово-морська програма в контексті „світової політики” кінця ХІХ століття

 

Хаврук І.А.

Політико-правові умови запровадження Вісліцького та Пйотрковського статутів

 

Чайковська О.В.

Особливості зовнішньої політики лорда Cолсбері

 

 

Історіографія. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО.

 

Бобко В.В.

До питання про функціонування Воєнно-промислового комплексу Радянського Союзу в роки Великої Вітчизняної Війни (історіографічний аспект)

 

Бондарчук Т.С.

Освітянська справа в Британській Індії в другій половині ХІХ століття за матеріалами офіційної дореволюційної російської періодики


 

 

 

 

НАУКОВЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ

ВІСНИК

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕРІЯ: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 

Випуск 7, 2008 р.

 

Науковий редактор – доктор історичних наук,

професор Киридон А. М.

Редактор – Піскова Р. В.

Макетування – Казанцева І. А.

 

Підп. до друку 28. 08. 2008 р. Формат 60х84 1/16

Папір офс. друк. офс. Гарнітура «Times»

умовно-друк. арк. 10. обл. – вид. арк. 10,8.

Наклад 500 прим.

 

 

 

 

 

 

 

03179, Київ – 79, вул. Львівська 49

Київський міжнародний університет