ВІСНИК

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕРІЯ: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Випуск 6

КиМУ – 2007

 

ББК 66.4я5

         К38

         Вісник Київського міжнародного університету / Редколегія:  В.А. Мандрагеля  (голова) та ін. (Серія: „Міжнародні  відносини”). – К.: КиМУ. – Вип.6. – 2007. – 216 с.

 

         У збірнику висвітлюються актуальні проблеми та результати наукових досліджень в галузі гуманітарних та суспільних наук, зокрема, історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Аналізуються сучасні геополітичні виміри України, глобальні, регіональні та національні проблеми, діяльність та трансформація міжнародних і неурядових організацій.

         Для дослідників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин та зовнішньої політики.

        

Редакційна колегія:

С.В. Віднянський, доктор історичних наук, професор – член  редколегії

Л.Ф. Гайдуков, доктор історичних наук, професор – член редколегії

В.А. Мандрагеля, доктор філософських наук, доцент – голова редколегії

О.П. Іваницька, доктор історичних наук, професор – заступник голови редколегії

Р.Т. Ковалюк доктор історичних наук, професор – член редколегії

А.І. Некряч, доктор політичних наук, професор – член редколегії

А.М. Киридон, доктор історичних наук, професор – член редколегії

 

Рекомендовано Вченою радою

КиМУ 29 грудня 2007 р.

 

Вісник зареєстровано як фахове видання з історичних наук постановою Президії ВАК України №2 – 05/5 від 08.06.2005 р. та №1 – 05/6 від 30.06.2005 р. Бюлетень ВАК України. – 2005. – №9. – С. 20.

 

                             ©      Автори статей

                             ©      Упорядкування, верстка, оформлення

                      Київського міжнародного університету

 

 

 

ЗМІСТ

 

Сучасні міжнародні відносини

 

Р.Т. Ковалюк

Національні інтереси України в новій геополітичній ситуації

 

В.А. Мандрагеля

Роль ідеології ісламського екстремізму в дестабілізації міжнародної обстановки

 

А.М. Киридон, В.Л.Мартинюк

Європейська інтеграція України: дискурс майбутнього

 

Я.О. Добідовська

План дій Україна-Європейський Союз: правові аспекти змін у сфері авіаційного транспорту

 

Б.В. Зажигаєв

Політичний устрій держави – визначальний чинник інтеграції в Європейський Cоюз (на прикладі Україна – ЄС)

 

О.А. Чумаченко

Проблеми становлення регіональної політики Європейського Союзу в Чорноморському регіоні

 

Н.Л. Тимошенко

Протокол вступу дипломатичного представника на посаду та завершення його повноважень

 

Б.В. Бернадський

Іредентизм як джерело міжнародних конфліктів

 

О.О. Кукотенко

С. Берлусконі: політичний і людський вимір (Giuseppe Cassini. Gli anni del declino: la politica estera del governo Berlusconi (2001   2006). – Milano: Bruno Mondadori, 2007. – 133 p.)


Історія міжнародних відносин

 

С.С. Троян

Зовнішньополітичнa концепція Фрідріха Ліста

 

Г.С. Заплотинський

Будьоновськ 1995 р.: трагедія чи початок „нової ери”

 

Ю.В. Кирилова

Spanish European Policy during the government of Felipe Gonzalez: Balancing between European and National Interests

 

Н.Д. Василина

Віденський арбітраж і Підкарпатська Русь (Карпатська Україна) – нові аспекти

 

С.В. Жеребчук

Конституційний контроль у постколоніальних країнах: порівняльний аналіз Кореї та Індонезії

 

В.Л. Комар

Формування ідеології прометеїзму Польщі в нових геополітичних реаліях початку 20-х рр. ХХ ст.

 

С.М. Косяк

Колоніально-товариський рух у Німеччині в 60–70-х роках хіх ст.

 

А.В.Шкрядо

Історія архітектурного ансамблю площі Сан Марко – осередку культурного життя Венеції

 

 

 

НАУКОВЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ

ВІСНИК

 

         КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

   СЕРІЯ: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 

 

 Випуск 6, 2007 р.

 

 

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей. 

 

 

 

Науковий редактор – доктор філософських наук,

доцент Мандрагеля В.А.

Редактор – Піскова Р.В.

Макетування – Каравай О.А.

 

 

Підп. до друку 29.12. 2007 р. Формат 60Х84 1/16

Папір офс. Друк. офс. Гарнітура “Times

Умовно-друк. арк. 10. Обл. – вид. арк. 10,8.

Наклад 500 прим.

 

 

 

03179, Київ – 79, вул. Львівська 49

Київський міжнародний університет