ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН | КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті, що надсилаються до редакції "Збірника" мають бути оформлені згідно з державними стандартами України, не повинні бути опубліковані або призначені для публікації в іншому видавництві. Статті повинні відповідати профілю збірника наукових праць і супроводжуватися таким документами: - текст статті (електронний та роздрукований варіанти за підписом автора (авторів), оформлений відповідно до встановлених вимог (зразок оформлення додається); - витяг із протоколу засідання кафедри (відділу, лабораторії) з рекомендацією.

Статті, підготовлені магістрами, друкуються тільки у співавторстві з науковим керівником.

Мова видання - українська, російська, англійська.

Відповідно приймають до друку наукові статті, які мають такі елементи:

Розміщення на сторінці. Індекс УДК - зліва вгорі без абзацного відступу. Під ним - бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК). Нижче (через один рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт - напівжирний), вирівнювання по правому полю. Назва статті великими літерами (кегль14), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. Нижче, через один рядок - текст анотації українською мовою (кегль 14) - анотація мовою статті. Ключові слова або словосполучення - 5-7, через кому - курсивом з абзацу. Посилання на літературу у квадратних дужках. Нижче, через один рядок, текст статті. На наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА (якщо є посилання на літературу у тексті, то вони вказуються у квадратних дужках). На наступному рядку друкується список літератури (кегль 14). Нижче, через один рядок - REFERENCES. Нижче, через один рядок, анотація і ключові слова англійською мовою (не менше однієї сторінки А4, у форматі Times New Roman (кегль 14) через 1,5 інтервали). Нижче, через один рядок, анотація російською мовою (не менше 900 знаків).

У тексті не допускаються порожні рядки та нетекстові символи, заборонені "примусові" ручні переноси (за допомогою дефісу). Зноски набираються вручну, не використовуючи кнопку "вставити зноску".

Автор несе відповідальність за зміст та літературну редакцію статті. Текст має бути уважно вичитаний і перевірений автором. Всі цифрові дані та матеріали до статті повинні бути ретельно вивірені авторами. Загальноприйняті терміни, що часто зустрічаються в тексті, належить подавати у вигляді абревіатури, розшифрувавши її при першому згадуванні. Автори статті відповідають за правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а також за вміщені в статті дані, що не є предметом відкритої публікації.

Редакція може не включити статтю в збірник, якщо:

Рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія. У текст статті без погодження з автором можуть бути внесені редакційні виправлення, які не змінюють суть та авторську стилістику. Для контрольного вичитування статті редакція надсилає авторам електронною поштою верстку, яку необхідно повернути не пізніше п'яти днів також електронною поштою. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійшла, редакція залишає за собою право затримати публікацію. У випадку негативної рецензії, яка виключає можливість доопрацювання статті, один її примірник редакція залишає в архіві, а другий разом із рецензією повертає авторам. У випадку відхилення рукопису редакція лишає у своєму архіві один його примірник.

До статті додаються: а) відомості про автора (прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, звання, адреса, контактний телефон);

б) до текстів дисертантів та інших авторів без наукового ступеня подається рецензія наукового керівника.

Стаття має бути надрукована в книжковому форматі Times New Roman (кегль 14) через 1,5 інтервали. Поля: зліва, зверху, знизу - 25 мм, справа - 15 мм.

Для публікації статті у збірнику наукових праць "Проблеми міжнародних відносин" необхідно її надіслати на адресу редакції.

Адреса редакції збірника наукових праць

«Проблеми міжнародних відносин»:

Україна, 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49.

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com

Додаткова інформація за телефоном

(044) 507 07 30 (внутрішній номер 133)