ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів:

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

          Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення нез’ясованих раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена вищеозначена стаття.

          Формулювання мети статті (постановка завдання).

          Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

          Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього напрямку.

          Література.

          Резюме і ключові слова (українською мовою після заголовка статті перед вступом, не менше 5 рядків).

          Резюме і ключові слова (англійською та російською мовами наприкінці статті – після списку літератури).

Обсяг статті – 10–12 машинописних сторінок (до 20 тис. знаків із пробілами). Рецензія або коротке повідомлення до 0,3–0,5 др. арк. (12–20 тис. знаків).

Розміщення на сторінці. Назва статті великими літерами (кегль 14), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. Нижче (через один рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт – напівжирний), вирівнювання по центру. На наступному рядку повна назва організації, місто, адреса, телефон, факс, E-mail (шрифт курсив). Нижче, через один рядок – текст резюме українською мовою (кегль 14). Нижче, через один рядок, текст статті. На наступному рядку напівжирним шрифтом  пишеться слово Література (якщо є посилання на літературу в тексті, то вони вказуються в квадратних дужках). На наступному рядку друкується список літератури (кегль 14). Нижче, через один рядок, резюме англійською мовою (не менше 5 рядків). Нижче, через один рядок, резюме російською мовою. Перенесення слів не допускається.

Автор несе відповідальність за зміст, підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен, літературну редакцію статті. Текст повинен бути уважно вичитаний, перевірений автором і підписаний на останній сторінці поданого примірника (якщо авторів кілька, то підписує кожен окремо). Тексти студентів, здобувачів та аспірантів, а також інших авторів без наукового ступеня підписують їхні наукові керівники із зазначенням дати прочитання статті.

До статті додаються: а) відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, контактний телефон); б) до текстів студентів, здобувачів та аспірантів, а також інших авторів без наукового ступеня подається рецензія наукового керівника.

Стаття має бути надрукована українською мовою в книжковому форматі Times New Roman (кегль 14) через 1,5 інтервала. Поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм. Рукопис подається в одному примірнику роздрукованого тексту (аркуші стандартні 210×297 мм. Папір білий, текст з одного боку аркуша) разом із дискетою (назва файлу – прізвище автора / перше прізвище).

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису без погодження з автором. З автором погоджуються правки, які, на думку редколегії, можуть змінити зміст тексту.

Статті, оформлені недбало, неграмотно (більше двох виправлень на сторінці), з грубими порушеннями правил оформлення авторських оригіналів, редколегією не розглядаються і не рецензуються.

Для публікації статті у «Віснику» необхідно надіслати її на адресу редакції.

 

Адреса редакції Вісника Київського міжнародного університету (Серія: «Міжнародні відносини»):

Україна, 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49.

Додаткова  інформація за телефоном

8 (044) 424 90 20 + 133 (або+208)